+48 512 196 801
biuro@ckprawo.pl

REGULAMIN SERWISU

Regulamin serwisu „Centrum Kształceń Prawniczych”

1. Słownik

 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z serwisu „Centrum Szkoleń Prawniczych” oraz zasadnicze elementy treści Umowy zawieranej przez Uczestnika z „Centrum Kształceń Prawniczych”.
 2. „CKP” – „Centrum Kształceń Prawniczych” – znak towarowy usług szkoleniowych oferowanych przez CKP spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Franciszka Ścigały 10, 40-208 Katowice, KRS 0000585368, NIP 9542759140, Regon 362701647.
 3. Strona „CKP” – strona internetowa prowadzona w domenie www.ckprawo.pl, stanowiąca przedmiot wyłącznych praw CKP spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Franciszka Ścigały 10, 40-208 Katowice, KRS 0000585368, NIP 9542759140, Regon 362701647, za pośrednictwem której zawierane są Umowy szkoleniowe
 4. Uczestnik – osoba fizyczna, która zawiera na swoją rzecz z CKP Umowę o świadczenie usług szkoleniowych.
 5. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej będącej Uczestnikiem, przetwarzane przez „CKP” celem zwarcia i wykonania Umowy szkoleniowej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 6. Umowa – umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta między „CKP” a Uczestnikiem, której treść określa Regulamin.

2.  Postanowienia ogólne

 1. Dostęp do Strony „CKP” jest możliwy za pośrednictwem urządzenia końcowego umożliwiającego korzystanie z sieci Internet, z dowolną przeglądarką internetową, której ustawienia pozwalają na przyjmowanie przez urządzenie plików cookies.
 2. „CKP” nie ponosi odpowiedzialności za wady lub ograniczenia techniczne urządzeń umożliwiających korzystanie z sieci Internet, a także „CKP” nie odpowiada za wady lub ograniczenia techniczne lub niekompatybilności oprogramowania, które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie ze Strony „CKP”.
 3. W ramach Strony „CKP” zabronione jest korzystanie przez użytkowników z oprogramowania, które szkodzi lub potencjalnie może narażać na szkodę lub naruszać prawa „CKP”, innych użytkowników lub Uczestników, w szczególności zabronione jest stosowanie robaków, oprogramowania szpiegującego, wirusów itp.

3.  Zasady świadczenia Usług

 1. Usługi szkoleniowe świadczone przez „CKP” na podstawie Umowy są odpłatne a ich cena jest każdorazowo podana w zakładce dotyczącej poszczególnego szkolenia. Ceny szkoleń są ponadto podane w Cenniku, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Uczestnik zawiera Umowę na szkolenie wybrane przez siebie na stronie internetowej www.ckprawo.pl spełniając łącznie następujące warunki: Wypełniając formularz na stronie internetowej – wybierając szkolenie oraz podając Dane Osobowe Uczestnika obejmujące: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu oraz adres mailowy Uczestnika, a także celem wystawienia faktury firmę, adres oraz NIP przedsiębiorcy; Uiszczając na rachunek bankowy „CKP” wynagrodzenie za świadczenie usług szkoleniowych w kwocie przewidzianej w Cenniku poprzez system płatności PayU. Regulamin płatności PayU stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu
 3. Nieuiszczenie przez Uczestnika wynagrodzenia za usługi szkoleniowe w wysokości określonej w Cenniku dla wybranego szkolenia powoduje, iż Umowa z „CKP” o świadczenie usług szkoleniowych nie zostaje zawarta.
 4. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej może zawrzeć jedną Umowę szkoleniową na rzecz jednej oznaczonej imiennie osoby fizycznej.
 5. „CKP”  zobowiązuje się wobec Uczestników w zamian za uiszczone na rzecz „CKP” wynagrodzenie w wysokości określonej w Cenniku, do świadczenia usługi szkoleniowe w terminach, sposobie oraz w zakresie merytorycznym wskazanym na stronie internetowej w ofercie szkolenia.
 6. „CKP” zobowiązuje się do świadczenia usług szkoleniowych w profesjonalny sposób z zachowaniem należytej staranności.
 7. Umowa o świadczenie usług szkoleniowych uprawnia jedną osobę fizyczną do uczestnictwa w jednym cyklu zajęć. Umowa zostaje zawarta na czas trwania szkolenia wybranego przez Uczestnika.
 8. Zajęcia w ramach szkolenia odbywają się w liczbie i w terminach podanych przez „CKP”, odpowiednio dla każdego szkolenia, na terenie miasta Katowice.
 9.  Uczestnik otrzymuje na zajęciach na własność zestaw materiałów dydaktycznych, do których autorskie prawa majątkowe przysługują „CKP”.
 10. Jedna godzina szkoleniowa trwa 45 minut.
 11. „CKP”  zastrzega, iż w przypadku niezebrania się minimalnej liczby słuchaczy w okresie naboru na dane szkolenie, „CKP” w terminie 14 dni od dnia zakończenia naboru, jest uprawnione do odstąpienia od Umowy z Uczestnikiem. W takiej sytuacji „CKP” niezwłocznie zwraca Uczestnikowi wszystkie otrzymane od Uczestnika płatności. Uczestnik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 12. Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia naboru na szkolenie „CKP” wydaje w formie papierowej Uczestnikowi dokument potwierdzający warunki zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa Umowy szkoleniowej.

4.  Odstąpienie od Umowy

 1. Uczestnik ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Uczestnik musi poinformować „CKP” – CKP spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Franciszka Ścigały 10, 40-208 Katowice, KRS 0000585368, NIP 9542759140, Regon 362701647, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy szkoleniowej w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Uczestnik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Uczestnikowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 3. Skutki odstąpienia od umowy – w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, „CKP” zwraca Uczestnikowi wszystkie otrzymane od Uczestnika płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym „CKP” zostało poinformowane o decyzji Uczestnika o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Uczestnika „CKP” dokona, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Uczestnika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Uczestnik zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Uczestnik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik Strony „CKP” zobowiązuje się: przestrzegać Regulaminu ze szczególnym uwzględnieniem celów, dla których Strona „CKP” została stworzona, powstrzymać się od kopiowania Strony „CKP” lub jej części, w tym także składających się na nie grafik oraz tekstów, w tym niniejszego Regulaminu, kodu źródłowego Strony „CKP”, jak też znaków towarowych i innych elementów chronionych prawem, w zakresie naruszającym autorskie prawa majątkowe „CKP”, powstrzymać się od stosowania inżynierii wstecznej, tłumaczenia, dekompilacji, stosowania oprogramowania złośliwego, wirusów, robaków, programów utrudniających lub uniemożliwiających działanie Strony „CKP” lub w inny sposób naruszających integralność Strony „CKP”, w tym w szczególności środków mających na celu usunięcie lub obejście technicznych zabezpieczeń przed dostępem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Strony „CKP”, chyba, że usuwanie lub obchodzenie technicznych zabezpieczeń przed dostępem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Strony „CKP” nie stanowi bezprawnego korzystania z utworu.
 2. Uczestnik akceptując Regulamin jednocześnie oświadcza, iż: zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia, dobrowolnie zawarł Umowę o świadczenie usług szkoleniowych z „CKP”, Dane Osobowe przekazane „CKP” w związku z zawarciem Umowy są zgodne z prawdą, nie naruszają prawa ani dobrych obyczajów, jak również nie wprowadzają w błąd oraz nie naruszają praw osób trzecich, jak również nie zawierają błędów; jest świadomy odpowiedzialności za przekazanie „CKP” w związku zawarciem Umowy Danych Osobowych niezgodnych z prawdą, naruszających prawa lub dobre obyczaje, jak również wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich, bądź też zawierające błędy; wyraża zgodę na otrzymywanie od serwisu „CKP” informacji handlowych służących realizacji Umowy,

6. Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników w ramach serwisu „CKP” jest CKP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Franciszka Ścigały 10, 40-208 Katowice, KRS 0000585368, NIP 9542759140, Regon 362701647.
 2. „CKP” przetwarza Dane Osobowe Uczestnika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany i rozwiązania Umowy zawartej z Uczestnikiem. Dane Osobowe Uczestnika są wykorzystywane także do celów księgowo-rachunkowych, a także celem informowania Uczestnika o okolicznościach istotnych ze względu na realizację Umowy.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania.
 4. Uczestnik przekazuje swoje Dane Osobowe całkowicie dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, PESEL, numer telefonu oraz adres mailowy Uczestnika, uniemożliwia zawarcie Umowy.
 5. „CKP” przetwarza Dane Osobowe Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Uczestnik jest uprawniony do kontroli przetwarzania jego Danych Osobowych przez „CKP” w tym m. in. do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 7. Uczestnik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu drogą elektroniczną, na podany adres mailowy informacji handlowej dotyczących oferty oraz usług świadczonych przez „CKP”.

7. Polityka stosowania ciasteczek przez „CKP”

 1. Niniejsza polityka określa zasady przechowywania informacji oraz uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej (pliki cookies) przez „CKP” – CKP spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Franciszka Ścigały 10, 40-208 Katowice, KRS 0000585368, NIP 9542759140, Regon 362701647 (dalej „CKP”) w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie) użytkownika strony internetowej www.CKPrawo.pl i jej podstron.
 2. Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi tworzonymi przez serwer www, zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies, a dokładnie informacje w nich zapisane są odczytywane przede wszystkim przez serwer, który je utworzył. Celem zapisywania ciasteczek jest przechowywanie w przeglądarce danych o użytkowniku strony – zapamiętywania informacji o użytkowniku, w tym o częstotliwości odwiedzin użytkownika na stronie internetowej.
 3. „CKP” używa plików cookies w celach statystycznych, aby obliczyć ilość wejść użytkowników na stronę oraz w celu bardziej optymalnego dopasowania treści strony do upodobań użytkownika i łatwiejszego korzystania przez użytkownika ze strony internetowej CKPrawo.pl.
 4. „CKP” używa zarówno plików cookies o charakterze sesyjnym, które są usuwane bezpośrednio po zakończeniu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej CKPrawo.pl oraz jej podstron, jak również z plików cookies o charakterze trwałym, które są zapisywane w pamięci urządzenia końcowego użytkownika i które po zakończeniu sesji nie ulegają automatycznemu usunięciu.
 5. „CKP” korzysta z plików cookies tworzonych przez serwer strony internetowej CKPrawo.pl oraz z plików cookies generowanych przez serwer strony internetowej www.plus.google.com.
 6. Użytkownik korzystając ze strony internetowej CKPrawo.pl i jej podstron wyraża zgodę na zapisywania na jego urządzeniu końcowym plików cookies, przechowywanie w nich informacji oraz uzyskiwanie do nich dostępu przez „CKP”.
 7. Domyśle ustawienia przeglądarek internetowych zwykle umożliwiają tworzenie i dostęp do plików cookies. Użytkownik może w każdej chwili zmienić swoje ustawienia przeglądarki internetowej.
 8. W przypadku braku zgody użytkownika na przechowywanie plików cookies w jego urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie do nich dostępu przez „CKP” Użytkownik winien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, blokując możliwość zapisywania plików cookies w jego przeglądarce internetowej, przechowywania i umożliwiania do nich dostępu przez „CKP”, dodatkowo użytkownik może usunąć pliki cookies już istniejące.

 8. Reklamacje i postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych przez „CKP” w ramach Umowy, Użytkownik lub Uczestnik może zgłaszać: a) pisemnie pod adresem CKP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Franciszka Ścigały 10, 40-208 Katowice, KRS 0000585368, NIP 9542759140, Regon 362701647, b) mailowo – biuro@ckprawo.pl, c) poprzez formularz kontaktowy na stronie http://ckprawo.pl/contact-page-2/
 2. „CKP” rozpatruje reklamację niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia i przesyła na adres nadawcy. „CKP” zastrzega sobie możliwość skierowania zapytania do osoby składającej reklamację celem wyjaśnienia istotnych okoliczności dotyczących reklamacji.
 3. Regulamin jest dostępny pod adresem http://ckprawo.pl/regulamin/
 4. Strona „CKP”, wraz ze składającymi się na nią elementami, plikami graficznymi, multimedialnymi, tekstami, kodem źródłowym programów, stanowią przedmiot wyłącznych autorskich praw majątkowych oraz licencji „CKP”.
 5. Prawem właściwym dla Umowy zawartej miedzy „CKP” a Uczestnikiem na zasadach określonych w Regulaminie jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z Umową jak również z usługami świadczonymi przez „CKP” mogą być rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnik może także wnieść sprawę sporną celem polubownego jej rozwiązania przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki w Katowicach, ul. Brata Alberta 4 przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach.
 6. „CKP” zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany w treści Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o zmianach na Stronie „CKP” o czym Użytkownicy i Uczestnicy zostaną poinformowani na Stronie.

Załącznik 1 – Formularz odstąpienia od Umowy

Załącznik 2 – Cennik

Załącznik 3 – Regulamin usługi PayU